Användarvillkor

Villkor för tjänsten Whoosh - Oktober 2017

Paragraf 1. Inledning

Yellowbrick International BV (YBI) har infört en tjänst som kallas WHOOSH, och som gör det möjligt för användare att på distans betala sina parkeringsavgifter. YBI har beviljat licens till Fore ITS, vilket såsom licenstagare, tar hand om distributionen av Whoosh i Sverige.

Tjänsten aktiveras på begäran av aktörer som ansvarar för parkeringsaktivitetsstyrning på olika platser.  FORE ITS är en teknisk mellanhand mellan operatören och användaren (alla såsom definieras nedan) som via en plattform, gör det möjligt att köpa parkeringstid på ett förenklat sätt genom användning av ett bankkort (kredit- eller betalkort) som auktoriseras med hjälp av en telefon, eller annan enhet med tillgång till internet, utifrån betalningstyp och tekniska alternativ som valts av operatören.

Paragraf 2. Varningar

Användaren är medveten om att FORE ITS har lämnat all information och alla varningar med avseende på den föreslagna WHOOSH-tjänst, genom vilken Användaren kan utvärdera och tillämpa de tekniska och juridiska åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna.

Skapandet av WHOOSH-konto och/eller användning av WHOOSH-Tjänsten kräver att Användaren ovillkorligen accepterar dessa Allmänna användarvillkor.

Användaren är medveten om att det faktum att ovillkorlig acceptans av dessa allmänna användarvillkor gäller utan någon underskrift av detta dokument. Användaren kan dock spara och skriva ut dokumentet genom att gå till WHOOSH Site: www.whooshstore.se.

FORE ITS påminner användaren om att användning av en mobiltelefon eller annan enhet under körning är farligt. FORE ITS avråder till användandet av denna tjänst när du kör. FORE ITS tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av användningen av WHOOSH-tjänsten eller -kontot när du kör.

Paragraf 3. Definitioner

I dessa allmänna användarvillkor, har följande termer den betydelse som anges nedan:

 • WHOOSH Mobilappar: Program tillgängliga på nedladdningsplattformar avsedda för olika typer av mobila enheter som stöds av WHOOSH-Tjänsten.
 • WHOOSH-Konto: Tekniskt konto genom vilket Användaren identifieras på WHOOSH- tjänsten; det skapas av Användaren i hans/hennes eget namn under registreringen antingen på webbplatsen my.whooshstore.se, genom användning av WHOOSH mobilapplikation, eller på den mobila Webbplatsen m.whooshstore.se.
 • Operatör: Juridisk person eller myndighet som använder parkeringstjänsten.
 • WHOOSH-tjänsten eller tjänsten: Tjänst som tillhandahålls av FORE ITS varigenom parkeringsavgifter betalas i enlighet med villkoren häri.
 • WHOOSH webbplats: Webbplats som tillhandahålls tillsammans med och kontrolleras av FORE ITS och eventuella efterföljande, som för närvarande finns på följande adress: www.whooshstore.se
 • Användaren: Person som skapar kontot.
 • Användartelefon: Telefon används av användaren och som har den funktion och det abonnemang krävs (röst och/eller datorprenumeration) för att få tillgång till tjänsten, eller det mobiltelefonnummer som angetts på kontot.
 • Biljett: Sammanfattning av beställningen som rör de parkeringsavgifter som presenteras på hemsidans skärm på WHOOSH mobilapplikationer och webbplatser bestående av objekten som anges i paragraf 8.
 • FORE ITS: Företaget som driver WHOOSH-Tjänsten i Sverige.

Paragraf 4. Syfte

 FORE ITS erbjuder, på begäran av en Operatör, en fjärrstyrd betaltjänst för parkeringsavgifter som heter WHOOSH. Dessa Allmänna användarvillkor fastställer villkoren för Användarens användning av WHOOSH-tjänsten.

Paragraf 5. Godkännande av de Allmänna användarvillkoren

Varje bekräftelse från Användaren av en betalning av parkeringsavgifter, oavsett betalningsmedium som används (Webbplats på mobilen,Applikationer i mobilen, WHOOSH hemsida, talsvar, callcenter, SMS), representerar hans/hennes ovillkorliga acceptans av dessa Allmänna användarvillkor.

Användaren erkänner därför att han/hon är fullt medveten om, vid skapandet av sitt konto, dessa Allmänna användarvillkor och, vid tidpunkten för betalningen, de särskilda försäljningsvillkor som anges av operatören eller som gäller vid parkeringsplatsen (kostnad för tjänst(er), längd på parkeringstid, etc.) och uttryckligen villkorslöst accepterar och samtycker till både de Allmänna användarvillkoren och de särskilda villkoren för försäljning och/eller lokala bestämmelser som gäller någon särskild transaktion.

Dessa Allmänna användarvillkor gäller för hela den period som de är tillgängliga på nätet på WHOOSH webbplats. De Allmänna användarvillkoren ska ha företräde framför alla andra villkor som presenteras i någon annan handling.

Den version av de Allmänna användarvillkor som är bindande för Användaren skall vara den version som finns på webbplatsen www.whooshstore.se vid tidpunkten för validering av betalningen.

Paragraf 6. Modifiering

FORE ITS förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera tillgång till webbplatsen samt dessa Allmänna användarvillkor. Dessa ändringar och uppdateringar är bindande för Användaren, vilken således regelbundet måste gå in och läsa detta avsnitt för att bekräfta gällande Allmänna användarvillkor.

För att fortsätta dra nytta av hela WHOOSH-tjänsten måste användaren godkänna den nya versionen av de Allmänna användarvillkoren.

Innan Användaren bekräftar köpet av biljetten, kommer han/hon att kunna korrigera eller ändra sina val. Denna funktion kan nås i varje skede av köpprocessen.

Paragraf 7. Ställa in och hantera WHOOSH-kontot

Den roll som FORE ITS har är att underlätta betalning av parkeringsavgifter från en telefon, eller en annan enhet med tillgång till internet, utan krav på att bankkortsuppgifter ska anges för varje betalning.

För att anpassa Kontot till varje användare, utgör följande information ett minimikrav:

 • E-post
 • Inloggning
 • Mobilnummer
 • Lösenord som angetts för åtkomst till WHOOSH-tjänsten

Användaren kommer att kunna få tillgång till WHOOSH-tjänsten genom att använda antingen sin e-post, sin inloggning eller sitt mobiltelefonnummer samt sitt lösenord.

I förekommande fall kommer användaren att kunna få denna tillgång genom sitt eget Facebook-konto.

Inloggningen, e-posten eller mobiltelefonnumret tillsammans med lösenordet, är ett bevis på användarens identitet och bindande för alla betalningar som görs via dem.

Fordonets registreringsnummer (flera fordon kan associeras med samma WHOOSH-konto), samt bankkortsuppgifter (kortnummer, utgångsdatum kortinnehavarens namn, kortsäkerhetskod) krävs endast för köp av den första parkeringsbiljetten eller när kortinformationen ändras (utgångsdatum). De detaljerade uppgifterna om bankkortet sparas inte i FORE ITS informationssystem utan hos leverantören av betalningslösningen. En Användare kan registrera flera bankkort, till exempel ett för privat bruk och ett annat att använda i jobbet.

Eventuellt kan följande information också lämnas av Användaren:

 • Civiltillstånd
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Yrke
 • Adress: Gatuadress, Stad, Land, Stat (i förekommande fall)

Användaren åtar sig att tillhandahålla autentisk information och inte förställa sin identitet och/eller inte ange falsk identitet.

FORE ITS förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avstänga vilket som helst Användarkonto om det innehåller felaktig eller falsk information.

Bortsett från allt innehåll som tillhandahålls av FORE ITS, är och förblir Användaren ensam ansvarig för allt personligt innehåll på hans/hennes WHOOSH-konto. Användaren förbinder sig att uppdatera innehållet när så är nödvändigt och att säkerställa att det är korrekt, fullständigt och aktuellt hela tiden.

Användaren står själv för alla eventuella konsekvenser som kan uppstå vid användning av tredje part (oavsett om de är auktoriserade eller inte), om det inte kan påvisas att utlämnandet av hans verifieringsuppgift(er) och lösenord är ett resultat av ett fel som kan tillskrivas FORE ITS.

Paragraf 8. Användning av WHOOSH-Tjänsten

Kontot möjliggör användning av WHOOSH-Tjänsten hos alla Operatörer som tillhandahåller WHOOSH-Tjänsten i Sverige.

Med hjälp av WHOOSH kan Användaren köpa följande rättigheter för gatuparkering:

 • En entimmesbiljett
 • Ett långtidsbiljett
 • Ett Elektroniskt Tillstånd

Beroende på enheten som ansvarar för parkeringen, kan parkeringsrätter köpas av förväg, och antingen för enstaka tillfälle eller flera återkommande.

Användaren kan också köpa parkeringsrättigheter på parkeringsplatser vid sidan av gatan, i fall platserna aktiverats för denna tjänst.

För en väl fungerande Whoosh-tjänst kan nya versioner vara nödvändigt, Användaren uppmanas då att alltid ladda ner den senaste versionen av mobilapplikationen, när han/hon uppmanas till det.

8.1 Starta en transaktion

Baserat på de funktioner som valts av en Operatör kan transaktionen startas:

 • Genom att följa de steg som krävs av Mobilapplikationerna
 • Genom att följa de steg som krävs av Webbplatsen
 • Genom att följa de steg som krävs av den mobila Webbplatsen
 • Genom att följa de steg som krävs av Talsvar
 • Genom att följa de steg som krävs via SMS
 • Genom att följa de steg som anges av callcenter
 • Genom att göra på något annat sätt som föreslås i ett senare skede

Parkeringsplatsen väljs antingen genom geolokalisering, efter adress eller efter riktnummer. Detta område definierar gällande parkeringsavgift(er). Användaren ska se till att parkeringsavgiften köpt via WHOOSH motsvarar parkeringsavgiften som gäller för området. Användaren kan bli föremål för böter för sina egna misstag.

I förekommande fall är valet av typ av användartjänst Användarens ansvar. Varje användare som väljer en typ av användartjänst som han/hon inte har förvärvat rättigheterna från staden för, kan bli föremål för böter.

Om en betalning initieras av SMS, skall betalning ske direkt i enlighet med den information som Användaren uppgett för fordon som är registrerat som ett "standardfordon" (kan ändras på hemsidan).

FORE ITS kan inte hållas ansvariga för någon bedräglig användning av tjänsten, för någon felaktig användning av tjänsten eller för fel gjorda av användaren.

Priset representerar den parkeringskostnad som fastställts av Operatören, inklusive kostnaden för tjänsten baserat på de alternativ som väljs, samt eventuella skatter.

Efter att betalningen validerats, debiteras parkeringsavgiften på det konto som är kopplat till den bank (inkl. kort) som uppgetts på WHOOSH-Kontot. Betalningen görs i Kronor.

Biljetten skall gälla för användning av Användaren endast om något av följande inträffar:

 • Biljetten visas i listan över pågående biljetter på sitt konto om den har köpts via Webbplatsen, mobil Webbplats eller apparna (gränssnittet för pågående biljett är tillgängligt via alla dessa media).
 • Mottagandet av bekräftelse-SMS om det har betalats via SMS
 • Verbal bekräftelse på betalning från talsvar eller callcenter

Bekräftelse eller avvisande av betalning indikeras för Användaren. I händelse av tveksamhet om bekräftelse eller avvisande av betalning och/eller avsaknad av bekräftelse eller avvisande av betalning ska användaren kontakta kundtjänst. I ett sådant fall, eftersom det är troligt att Biljetten inte har validerats alls, och Användaren uppmanas att betala sin parkeringsavgift på något annat tillgängligt sätt. Om detta inte görs kan böter utfärdas av Operatören för vilka FORE ITS är inte ansvariga.

Det framgångsrika slutförandet av betalningen är relaterat till Användarens uppdatering av sina uppgifter om bankkort. Användaren samtycker till att inte använda ett kort som har upphört att gälla eller ett konto som inte har tillräckliga medel.

FORE ITS ansvarar inte för någon böter som kan ha utfärdas före valideringen av Biljetten.

Användaren är medveten om och samtycker till en del av hans/hennes uppgifter med nödvändighet kommer att lämnas ut till tredje part som en del av förfarandena för betalningshantering.

Så snart parkeringstiden på en biljett har förflutit, kan kunden välja att konsultera, exportera och/eller skriva ut den via WHOOSH webbplats.

Varje ny biljett som köpts utan att vara i närheten av fordonet innebär en möjlig risk för böter, som FORE ITS inte kan hållas ansvariga för.

8.2. Förlängning av biljetten

Användaren kan via gränssnittet “pågående biljetter” från Applikationen, eller något annat anslutet föremål från vilket tjänsten kan vara tillgänglig, när som helst förlänga giltighetstiden för en redan utfärdad Biljett under förutsättning att biljetten inte har gått ut, att den inte har uppnått maximalt tillåten parkeringstid angivet i operatörens prispolitik och att operatören accepterar förlängning av biljetter.

8.3. Stoppa en Parkeringstransaktion

I det fall att företaget som driver parkeringen har anslutit sig till ”STOP”-alternativet kan Användaren från Applikationen, eller något annat anslutet föremål från vilket tjänsten kan vara tillgänglig, stoppa en pågående transaktion som ännu inte nått ändå sluttid; i detta specifika fall sker betalning av den faktiska parkeringsavgiften (plus tjänsteavgift, om tillämpligt) vid den tidpunkt när parkeringstransaktionen avslutas och inte när den startades.

8.4. Information som visas på biljetten

Biljetten innehåller följande information:

 • Ett unikt biljettnummer
 • Registreringsnumret på bilen som används
 • Parkeringsplats och motsvarande zonkod
 • Användartyp
 • En start- och sluttid för parkeringen, och/eller parkeringstiden
 • Det belopp som betalats av Användaren
 • I förekommande fall, den fria parkeringstiden
 • I förekommande fall, summan skatter som är en del av det belopp som betalats
 • I förekommande fall, summan på den tjänsteavgift som är en del av det belopp som betalats

Paragraf 9. Pris och betalning

Att registrera sig för WHOOSH-tjänsten är gratis.

En tjänsteavgift för att använda Whoosh!-tjänsten läggs till parkeringsavgiften. Den totala avgiften summeras för dig innan du slutför transaktionen. Tjänsteavgiften varierar efter var du befinner dig.

Användaren är ansvarig för alla avgifter i samband med sin enhet och uppkoppling till internet.

Användningen av WHOOSH-Tjänsten är föremål för eventuella Operatörsregler, inklusive men ej begränsat till: priser, priskategorier, parkeringstidsgränser, tillämpade max- eller minimipriser, längd på parkeringstider, tidtabeller och villkor för förlängning.

Operatörens avgifter och priserna för parkeringstjänsten skall vara de som är etablerade och tillämpliga den dag tjänsten används. För varje köp som initierats av Användaren, skall beloppet för transaktionen, inklusive eventuella skatter och tjänsteavgifter (om sådana finns) för Operatören, faktureras det bankkonto som tillhör bankkortet som angetts på Kontot. Användningen av WHOOSH-tjänsten är ett komplement till andra betalningsmetoder som finns hos Operatören.

I händelse av att WHOOSH-tjänsten avbryts av teknisk eller annan anledning, måste betalningen av nödvändiga parkeringsavgifter göras av Användaren genom någon annan betalningsmetod som tillhandahålls av Operatören.

När som helst kan Användaren gå in på historik över sina parkeringstransaktioner.

Paragraf 10. Säkerhet och sekretess avseende betalningar

Detaljerna för det bankkort som används (kortnummer, utgångsdatum säkerhetsnummer) i WHOOSH-Tjänsten hanteras på ett säkert sätt av en banktjänsteleverantör som har PCI-DSS-certifiering (Payment Card Industry Data Security Standard) eller motsvarande.

Paragraf 11. Ansvar

FORE ITS ska endast hållas ensam ansvarigt för eventuella förluster eller direkta skador som orsakats av och omfattas av FORE ITS egen vårdslöshet eller försummelse. Ansvaret för FORE ITS ska begränsas till ett maximalt belopp av Biljettbeloppet.

Under inga omständigheter ska FORE ITS hållas ansvariga för indirekta, speciella eller följdskador. FORE ITS ansvarar inte för eventuella skador av något slag som kan uppstå från en felaktig användning av WHOOSH webbplats, Smartphone Applikationer, SMS, talsvar och/eller callcenter.

Ansvaret för FORE ITS får inte ha uppkommit på grund av den risk det innebär att använda Internet, såsom i synnerhet eventuellt upphävande av tjänsten, intrång eller närvaro av elektroniska virus, förlust av filer, fel och/eller avbrott i mobilnäten eller någon annan bedräglig användning av personuppgifter, till exempel identitetsstöld.

Eftersom betalningstransaktioner på nätet är komplexa och involverar ingripande av ett antal parter, är det alltså uttryckligen överenskommet att FORE ITS inte kan hållas ansvarigt för eventuella incidenter som inträffar på den infrastruktur som FORE ITS inte hanterar eller utövar kontroll på. Inga anspråk av något slag kan därför göras som ett resultat av händelser som har sitt ursprung utanför FORE ITS ansvar. Framförallt ansvarar inte FORE ITS för förluster eller skador till följd av en avvisad betalning för Användarens kort, ett fel som involverar en tredje part (till exempel ett fel i anslutningen till Internet med betalningsprocessorerna).

FORE ITS ansvarar inte för eventuella skador som uppstår för användaren eller tredje part som kan relateras till ett fall av force majeure eller någon händelse utanför rimlig kontroll för FORE ITS.

Paragraf 12. Licens för programvaran och andra immateriella rättigheter

FORE ITS beviljar Användaren, som accepterar, en icke-överförbar tillträdesbegränsad licens till sina WHOOSH-webbplatser och Smartphone-applikationer uteslutande för hans/henner personliga bruk i samband med användning och underhåll av Användarens Konto. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av WHOOSH-tjänsten, någon insamling eller användning av information, beskrivning av pris, någon slags användning som härrör från denna webbplats eller dess innehåll, någon nedladdning eller kopiering av kontoinformation för att användas av en tredje part, någon slags användning av eller forskning om data, automatiseringar eller andra datainsamlings eller utvinningsverktyg.

Inget material eller information om FORE ITS får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande från FORE ITS.

Alla audiovisuella delar av WHOOSH-webbplatsen, WHOOSH Smartphone-applikationer, liksom grafik, logotyper, sidhuvuden, ikoner, skript, tjänstenamn inklusive underliggande teknik, är FORE ITS enskilda egendom och är skyddade. På grund av detta är det enbart de användningar som särskilt definieras i detta dokument som är auktoriserade.

All annan användning som inte uttryckligen godkänts i förväg är förbjuden.

Genom att ansluta till Webbplatserna, åtar sig Användaren att inte kopiera eller ladda ner hela eller delar av deras innehåll.

Paragraf 13. Förlust, stöld och obehörig användning

Användaren är ansvarig för all användning av sitt konto inklusive eventuella transaktioner som utförs av en person som är behörig att använda hans/hennes Telefon, Konto eller Lösenord.

Så snart användaren får kännedom om någon bedräglig användning av sitt Konto eller Lösenord, ska han/hon omedelbart underrätta FORE ITS genom att ringa:  Vänligen fyll i rätt nummer. Denna information ska bekräftas skriftligen genom rekommenderat brev med mottagningsbevis till följande adress: Lillforsvägen 60, 688 31 Storfors, Sweden.

I händelse av förlust eller stöld av Användarens åtkomstenhet eller bankkort som är kopplat till Kontot eller så snart han/hon fått kännedom om densamma, ska Användaren omedelbart underrätta sin teleoperatör/internetleverantör eller den enhet som utfärdat bankkortet. I båda fallen råder FORE ITS Användaren att stänga och/eller uppdatera informationen på sitt konto, i enlighet med bestämmelserna i paragraf 16 häri, för att minimera risken för missbruk.

Paragraf 14. Lösning av tvister som rör Tjänsten

14.1. Tvist rörande parkerings-Tjänsten

 FORE ITS åtar sig inte att tillhandahålla parkeringstjänster, inkassotjänster för parkeringsavgiften eller att utfärda några böter.

FORE ITS tar inget ansvar eller administrativa åtaganden med avseende på eventuella tvister om parkeringstjänsten som faller inom Operatörens enskilda ansvar.

I händelse av en tvist om parkeringstjänsten ska alla krav framläggas till den Operatör som ansvarar för parkeringstjänsten. Till stöd för kravet kan Användaren bifoga Biljetten som kan exporteras eller skrivas ut från WHOOSH hemsida.

14.2. Tvist rörande Whoosh-Tjänsten

I händelse av tekniska problem som rör hans/hennes WHOOSH-Konto kan Användaren gå in på WHOOSH webbplats för att läsa Vanliga Frågor, som finns tillgängliga på nätet, eller kontakta supporten vars kontaktinformation och -villkor finns på WHOOSH webbplats.

Paragraf 15. Personuppgifter

Användarens personuppgifter som krävs för upprättandet av WHOOSH-tjänsten är avgörande för att den här Tjänsten ska fungera väl. 

Alla personuppgifter kommer att förvaras i enlighet med personuppgifts- och säkerhetspolicyn som finns på WHOOSH hemsida. Dessa personuppgifter behålls så länge som användaren inte har begärt att avslutande av sitt WHOOSH konto. 

Med förbehåll för Användarens rättigheter att välja bort, kan FORE ITS eller andra företag skicka olika slags försäljningserbjudanden om sina produkter och tjänster till Användaren. När e-post tas emot, kan Användaren när som helst ange att han/hon önskar välja bort detta genom att ändra inställningarna för sitt WHOOSH Användarkonto.

FORE ITS får använda kontouppgifter, inklusive konfidentiell information, för intern hantering av parkeringstransaktionsdata eller för statistisk analys.

Paragraf 16. Avslutande av konto

FORE ITS förbehåller sig rätten att avsluta Användarkontot när som helst av vilken som helst anledning eller ingen anledning.

Varje sådant avslutande skall inte påverka någon av de pågående parkeringsavgifterna som betalats av Användaren, eller någon av de skyldigheter som FORE ITS hade vid tidpunkten för avslutandet. Användaren kan stänga sitt Konto när som helst och utan kostnad genom att skicka en skriftlig begäran till följande adress: Lillforsvägen 60, 688 31 Storfors, Sweden.

Användarens personuppgifter anonymiseras vid mottagandet av begäran om avslutande av Kontot

Paragraf 17. Varaktighet

Dessa Allmänna användarvillkor ska gälla för hela den period som de är tillgängliga på nätet på WHOOSH webbplats.

Paragraf 18. Överlåtelse

FORE ITS förbehåller sig rätten att överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal till tredje part.

Paragraf 19. Hela kontraktets paragrafer

Ogiltighet av någon bestämmelse i dessa Allmänna användarvillkor, som bestäms av en behörig domstol, ska inte leda till ogiltighet för någon annan paragraf i avtalet.

Paragraf 20. Tillämplig lag

Dessa Allmänna användarvillkor regleras av svensk lagstiftning.

Paragraf 21. Språk

Dessa Allmänna användarvillkor och de särskilda villkoren är definierade på det svenska språket.

Paragraf 22. Tvister

 Dessa Allmänna användarvillkor lyder under lagarna i Sverige.

I händelse av en tvist skall Användaren meddela FORE ITS  skriftligen inom 30 dagar från det att han/hon blir medveten om grunden för tvisten.

I det fallet tvisten inte kan lösas direkt mellan Användaren och FORE ITS, kommer den att föras till behörig domstol.